• Blog Stats

    • 76,067 hits
  • Kategori

  • Arsip

  • Tulisan Terakhir

Nama-Nama Anak Islam ( Puteri )

ALIF (فللأا)
1. Atiah : ةَيِتآ : yang datang
2. Azifah : ةَفِزآ : yang mendekat ; nama hari lain dari hari Kiamat
3. Asiah : ةَيِسآ : nama isteri Fir’aun yang beriman kepada Allah; ahli dalam pengobatan
4. Aminah : ةَنِمآ : Nama ibu Rasulullah; yang aman
5. Abiyyah : ةَّيِبَأ : yang menolak kehinaan; punya kepribadian yang kokoh
6. Atsilah : ةَلْيِثَأ : yang berakar; mempunyai keturunan yang baik
7. Ahlam :مَلاْحَأ : jamak dari hulm ; mimpi
8. Adibah :ْيِدَأةَب : sastrawati
9. Arja : ىَجْرَأ : lebih diharapkan
10. Aribah :ةَبْيِرَأ : yang berakal; pandai
11. Aridhah : ةَضْيِرَأ : yang bersih, terang ; mengesankan
12. Arij :جْيِرَأ : bau yang sedap
13. Arikah : ةَكْيِرَأ : permadani yang dihias
14. Azka : ىَآْزَأ : lebih suci, bersih
15. Azaliyyah : ةَّيِلَزَأ : yang bersifat azaly, dari sejak dulu
16. Asma’ : ءاَمْسَأ : jamak dari ism ; nama
17. Asma : ىَمْسَأ : lebih mulia, tinggi
18. Asywaq : قاَوْشَأ : jamak dari syauq ; kerinduan
19. Ashilah : َأةَلْيِص : yang asli, orisinil
20. Adhwa’ : ءاَوْضَأ : jamak dari dha-u’ ; cahaya
21. Agharid : دْيِراَغَأ : jamak dari ughrudah : kicauan burung
22. Afanin : نْيِناَفَأ : daun yang lembut; jenis perkataan yang khas
23. Afrah : حاَرْفَأ : jamak dari farhah : kegembiraan; pesta
24. Afkar : راَكْفَأ : jamak dari fikr : pemikiran
25. Alfiyyah : ةَّيِفْلَأ : dinisbatkan kepada kata alf : ribuan
26. Althaf : فاَطْلَأ : taufik, lembut
27. Amany : يِناَمَأ : jamak dari umniyah : cita-cita
28. Amirah : َأةَرْيِم : pemimpin
29. Anisah : ةَسْيِنَأ : yang lembut; jinak
30. Aniqah : ةَقْيِنَأ : indah menawan
31. Ibtisamah : ةَماَسِتْبِا : senyuman
32. Ibtihaj : جاَهِتْبِا : keceriaan, kegembiraan
33. Ibtihal : لاَهِتْبِا : memohon/berdoa (kepada Allah)
34. Ihtisyam : ماَشِتْحِا : malu
35. Ihtifa’ : ءاَفِتْحِا : sambutan penu
36. Ihtima’ : ءاَمِتْحِا : berlindung, bertahan
37. Ihtiwa’ : ءاَوِتْحِا : mencakup, mengandung (sesuatu)
38. Irtiqa’ : ءاَقِتْرِا : meningkat
39. Irtiyah : حاَيِتْرِا : puas, senang
40. Izdihar : راَهِدْزِا : maju, berkembang
41. Istifadah : ةَداَفِتْسِا : mengambil faedah, memanfaatkan
42. Isytihar : راَهِتْشِا : terkenal, masyhur
43. Iftikhar :راَخِتْفِا : bangga
44. Imtitsal : لاَثِتْمِا : menjalankan perintah
45. Imtidah : حاَدِتْمِا : memuji
46. Imtinan : ناَنِتْمِا : karunia; memperbanyak dalam menyebut kebaikan diri
47. Intishar : راَصِتْنِا : kemenangan
48. Intima’ : ءاَمِتْنِا : berafiliasi (kepada)
49. In’am : ماَعْنِإ : penganugerahan
50. Inas : ساَنْيِإ : penjinakan; melembutkan hati
51. Umamah : ةَماَمُأ : nama anak tiri Rasulullah (anak Ummu Salamah); onta yang berjumlah tiga ratus.
52. Unsyudah : ةَدْوُشْنُأ : syair yang dilantunkan.
BA’ (ءابلا )
1. Badiyah : ةَيِداَب : yang tampak; perkampungan di pelosok
2. Bazilah : ةَلِذاَب : yang membanting tulang, berupaya keras
3. Barrah : ةَّراَب : yang berbakti (kepada kedua orangtuanya, dll); yang berbuat baik
4. Bari’ah : ةَعِراَب : yang menonjol, unggul, cemerlang
5. Bariqah : ةَقِراَب : yang berkilau; awan yang berkilat
6. Bazigha : ةَغِزاَب : yang muncul
7. Basilah : ةَلِساَب : yang berani
8. Basimah : ةَمِساَب : yang tersenyum
9. Balighah : ةَغِلاَب : yang sudah mencapai usia baligh
10. Bahiyah : ةَيِهاَب : wajah yang ceria
11. Bahriyyah: ةَّيِرْحَب : yang dinisbatkan kepada bahr : laut
12. Badriyyah: ةَّيِرْدَب : yang dinisbatkan kepada badr : bulan purnama
13. Badi’ah : ةَعْيِدَب : yang cantik, indah
14. Badilah : ةَلْيِدَب : pengganti
15. Badinah : ةَنْيِدَب : yang gemuk
16. Bari-ah : ةَئْيِرَب : yang selamat, terbebas dari ikatan, polos tidak berdosa
17. Barokah : ةَآَرَب : keberkahan; pertumbuhan; pertambahan
18. Basmah : ةَمْسَب : senyuman
19. Basyirah : ةَرْيِشَب : yang menyampaikan kabar gembira
20. Balqis : سْيِقْلَب : nama Ratu negeri Saba’ pada masa Nabi Sulaiman ‘alaihissalaam
21. Balighah : ةَغْيِلَب : yang fashih, amat sangat mengena
22. Bahjah : ةَجْهَب : kegembiraan, keceriaan
23. Bahirah : ةَرْيِهَب : wanita yang terhormat
24. Bahiyyah : ةَّيِهَب : yang cantik; bersinar; berkilau
25. Baydla’ : ءاَضْيَب : yang putih
26. Butsainah : ةَنْيَثُب : (diminutif dari Batsnah) ; wanita yang cantik
27. Buraidah : ةَدْيَرُب : (diminutif dari bard); dingin ; nama sebuah tempat/propinsi di Arab Saudi
HURUF TA’, TSA’ dan JÎM /putri
TA’ (ءاتلا)
1. Tâiqah : ةَقِئاَت : yang merindu, sangat menginginkan sesuatu
2. Tâbi’ah : ةَعِباَت : yang mengikuti
3. Tâsi’ah : ةَعِساَت : yang kesembilan
4. Tâliyah : ةَيِلَات : yang membaca (al-Qur’an); yang berikutnya, yang mengikuti
5. Tabrîz : زْيِرْبَت : yang lebih unggul; penampakan
6. Tahiyyah : ةَّيِحَت : ucapan selamat
7. Tarbiyah : ةَيِبْرَت : mendidik, pendidikan
8. Tarqiyah : ةَيِقْرَت : meningkatkan, peningkatan
9. Tazkiyah : ةَيِآْزَت : menyucikan (diri); penyucian (diri); rekomendasi
10. Tasliyah : ةَيِلْسَت : menghibur, hiburan
11. Taghrîd : دْيِرْغَت : kicau burung
12. Taqiyyah : ةَّيِقَت : yang taqwa
13. Talîdah : ةَدْيِلَت : klasik
14. Tamîmah : ةَمْيِمَت : penciptaan yang sempurna; perlindungan
15. Tawaddud: دُّدَوَت : cinta kasih
16. Tahâni : يِناَهَت : jamak dari kata tahni-ah ; ucapan selamat
17. Taima’ : ءاَمْيَت : padang sahara; nama lembah di bagian utara jazirah Arab
TSA’
1. Tsâbitah : ةَتِباَث : yang kokoh; teguh hati; lurus
2. Tsariyyah : ةَّيِرَث : yang kaya
3. Tsurayya : اَّيَرُث : kumpulan bintang
4. Tsuaibah : ةَبْيَوُث : nama wanita penyusu Nabi Shallallâhu ‘alaihi wasallam ; diminutif dari tsawâb (pahala)
JÎM
1. Jâizah : ةَزِئاَج : hadiah, orang yang membolehkan
2. Jasîmah : ةَمْيِسَج : yang besar badannya, gemuk
3. Jamîlah : ةَلْيِمَج : yang cantik
4. Jalîlah : ةَلْيِلَج : yang tinggi, mulia, agung
5. Jauharah : ةَرَهْوَج : mutiara
6. Jahra’ : ءاَرْهَج : yang bersuara lantang, jelas
7. Jaida’ : ءاَدْيَج : leher yang jenjang
8. Jinân : ناَنِج : (kata jamak dari jannah) taman, kebun, surga
9. Jumânah : ةَناَمُج : butir mutiara yang besar
10. Juwairiyyah: ةَّيِرْيَوُج : nama salah seorang Isteri Rasulullah
HURUF AL-HA’/putri
AL-HA’ (ءاحلا)
1. Habibah : ةَبْيِبَح : Kekasih; tersayang
2. Hasanah : ةَنَسَح : Perkataan atau perbuatan yang baik
3. Hasibah :ةَبْيِسَح : Yang memiliki keturunan terpandang
4. Hasna` : ءاَنْسَح : Cantik; indah; molek
5. Hakimah : ةَمْيِكَح : yang bijaksana
6. Halwa : ىَوْلَح : manisan
7. Halimah : ةَمْيِلَح : Yang sabar, lembut; wanita yang menyusui Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam
8. Hamdunah : ةَنْوُدْمَح : Yang memiji; yang bersyukur
9. Hamidah : ةَدْيِمَح : Yang tingkah lakunya terpuji
10. Hanan : ناَّنَح : Yang banyak mengasihi; kelembutan hati
11. Hanin : نْيِنَح : Yang penuh kasih sayang
12. Hawwa’ : ءاَّوَح : yang mengandung sesuatu; isteri Nabi Adam
13. Haura` : ءاَرْوَح : Wanita berkulit putih yang memiliki mata yang sangat hitam
14. Husna : َنْسُحى : Kesudahan yang menyenangkan
15. Hamnah : ةَنْمَح : Kemudahan
16. Hishshah : ةَّصِح : Bagian; jenis mutiara
17. Husniyah :ةَّيِنْسُح : Yang bersifat baik
18. Hulwah : ةَوْلُح : Mata atau mulut yang indah; manis
19. Humaira’ : ءاَرْيَمُح : Diminutif (tashghir) dari kata ‘Hamra’ ‘
20. Huriyah : ةَّيِرْوُح : Bidadari surga; wanita cantik
21. Hazimah : ةَمِزاَح : Yang memiliki keteguhan hati dan keyakinan diri
22. Hafizhah :ةَظِفاَح : Pemelihara; yang menjaga diri
23. Hamidah : ةَدِماَح : Yang bersyukur; yang memuji
AL-KHÂ’ (ءاخلا)
1. Khashibah : ةَبْيِصَخ : Banyak kebaikan.
2. Khadhra` : ءاَرْضَخ : Hijau; langit.
3. Khathirah : ةَرِطاَخ : Pikiran atau rasa yang melintas didalam hati
4. Khulashah : ةَصَلاُخ : Kesimpulan; ringkasan
5. Khamilah : ةَلْيِمَخ : Beludru; hutan belukar
6. Khansa : ءاَسْنَخ : Yang memiliki hidung mancung; wanita yang baik
7. Khaulah : ةَلْوَخ : Rusa betina
8. Khairiyah : ةَّيِرْيَخ : Yang memiliki sifat baik
9. Khaizuran : ناَرُزْيَخ : Bambu rotan
10. Khizanah : ةَناَزِخ : Harta yang disimpan; lemari
11. Khatimah : ةَمِتاَخ : Kesudahan atau penghabisan sesuatu
3. Khalidah : ةَدِلاَخ : Abadi
4. Khalidiyah : ةَّيِدِلاَخ : Yang menisbatkan kepada ‘khalidah’
5. Khalishah : ةَصِلاَخ : Murni, bening
AD-DÂL (لادلا)
1. Dalilah : ةَلْيِلَد : Bukti; jalan yang terang
2. Dauhah : ةَحْوَد : Hujan yang turun terus-menerus dan tidak lebat
3. Daulah : ةَلْوَد : Negara; pemerintahan
4. Daumah : ةَمْوَد : Pohon yang lebat; kelangsungan
5. Dayyinah : ةَنِّيَد : Taat beragama
6. Dimah : ةَمْيِد : Hujan yang turun terus-menerus
7. Diyanah : ةَناَيِد : Agama
8. Durrah : ةَّرُد : Mutiara yang besar; nama penyair anak paman Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam
9. Durriyah : ةَّيِّرُد : Yang menisbatkan kepada nama ‘Durrah’
10. Daliyah : ةَيِلاَد : Pohon anggur
11. Danah : ةَناَد : Batu mulia
12. Daniyah : ةَيِناَد : Dekat
ADZ-DZÂL (لاذلا)
1. Dzakiyyah : ةَّيِآَذ : Cerdas
2. Dzahabiyyah : ةَّيِبَهَذ : Yang memiliki sifat emas
3. Dzikra : ىَرْآِذ : Ingatan; ketenangan
4. Dzihniyyah : ةَّيِنْهِذ : Menurut akal
5. Dzu`abah : ةَباَؤُذ : Rambut yang dikepang; jambul
6. Dzakirah : ةَرِآاَذ : Yang berzikir; yang selalu ingat
AR-R^A’ (ءارلا)
Rabihah : ةحبار : Yang beruntung.
Rabai`ah : ةعبار : Subur; keempat.
Radhwa : ىوضر : Keridhaan; nama bukit yang terletak diantara Madinah Dn Yanbu`.
Ra`I`ah : ةعئار : Pekerjaan yang menonjol.
Rahiq : قيحر : Minyak wangi; lezat.
Ruhiyah : ةيحور : Keruhaniaan.
Raihanah : ةناحير : Wanita yang baik jiwanya.
Raidah : ةدير : Angin semilir.
Raghdah : ةدغر : Kehidupan yang damai.
Rafidah : ةديفر : Yang diberi pertolongan.
Rajwa : ىوجار : Permohonan.
Rajiyyah : ةيجر : Yang diharapkan.
Rabiyah : ةيبار : Permukaan tanah yang menonjol.
Rajihah : ةحجار : Yang utama; yang diprioritaskan.
Rajiyah : ةيجار : Yang mengharapkan.
Rasikhah : ةخسار : Yang tegar; yang kuat; yang tetap.
Rasiyah : ةيسار : Yang tegar; yang kuat.
Rasyidah: ةدشار : Yang matang pikirannya.
Radhiyah: ةيضار : Yang rela; yang merasa puas.
Raghibah: ةبغار : Yang menyayangi.
Raqiyah : ةيقار : Yang tinggi.
Raghidah : ةدغار : Yang hidupnya enak.
Raniyah : ةينار : Yang memandang dengan terpesona.
Ra`idah : ةدئار : Pemandu; penunjuk jalan.
Rababah : ةبابر : Kumpulan.
Rabwah : ةوبر : Tanah yang mendaki.
Rabihah : ةحيبر : Yang banyak beruntung.
Rihab : باحر : Tempat lapang.
Rahimah : ةميحر : Penyayang; pengasih.
Rahil : ليحار : Yang mengadakan perjalanan; nama ibu Yusuf.
Rasmiyyah: ةيمسر : Menurut tatanan; resmi.
Radhiyyah: ةيضر : Pandai; yang suka; yang puas.
Rafi`ah : ةعيفر : Yang tinggi.
Randah : ةدنر : Nama pohon yang baunya sedap.
Rifqah : ةقفر : Perkumpulan; himpunan; nama istri Ishaq atau ibu Yaqub.
Raudhah : ةضور : Taman yang banyak pepohonannya.
Rau`ah : ةعور : Keindahan.
Rushafah: ةفاصر : Taman disekitar kota.
Raghibah: ةبيغر : Anugerah yang banyak; yang disenangi.
Raghidah: ةديغر : Air susu; buih.
Rafiqah : ةقيفر : Istri; pendamping.
Ramziyyah : ةيزمر : Simbolik.
Rana : انر : Sesuatu yang indah dan enak dipandang.
Riqqah : ةقر : Kasih sayang; rasa malu; kelembutan.

Nama-Nama Anak Islam ( Puteri )ALIF (فللأا)1. Atiah : ةَيِتآ : yang datang2. Azifah : ةَفِزآ : yang mendekat ; nama hari lain dari hari Kiamat3. Asiah : ةَيِسآ : nama isteri Fir’aun yang beriman kepada Allah; ahli dalam pengobatan4. Aminah : ةَنِمآ : Nama ibu Rasulullah; yang aman5. Abiyyah : ةَّيِبَأ : yang menolak kehinaan; punya kepribadian yang kokoh6. Atsilah : ةَلْيِثَأ : yang berakar; mempunyai keturunan yang baik7. Ahlam :مَلاْحَأ : jamak dari hulm ; mimpi8. Adibah :ْيِدَأةَب : sastrawati9. Arja : ىَجْرَأ : lebih diharapkan10. Aribah :ةَبْيِرَأ : yang berakal; pandai11. Aridhah : ةَضْيِرَأ : yang bersih, terang ; mengesankan12. Arij :جْيِرَأ : bau yang sedap13. Arikah : ةَكْيِرَأ : permadani yang dihias14. Azka : ىَآْزَأ : lebih suci, bersih15. Azaliyyah : ةَّيِلَزَأ : yang bersifat azaly, dari sejak dulu16. Asma’ : ءاَمْسَأ : jamak dari ism ; nama17. Asma : ىَمْسَأ : lebih mulia, tinggi18. Asywaq : قاَوْشَأ : jamak dari syauq ; kerinduan19. Ashilah : َأةَلْيِص : yang asli, orisinil20. Adhwa’ : ءاَوْضَأ : jamak dari dha-u’ ; cahaya21. Agharid : دْيِراَغَأ : jamak dari ughrudah : kicauan burung22. Afanin : نْيِناَفَأ : daun yang lembut; jenis perkataan yang khas23. Afrah : حاَرْفَأ : jamak dari farhah : kegembiraan; pesta24. Afkar : راَكْفَأ : jamak dari fikr : pemikiran25. Alfiyyah : ةَّيِفْلَأ : dinisbatkan kepada kata alf : ribuan26. Althaf : فاَطْلَأ : taufik, lembut27. Amany : يِناَمَأ : jamak dari umniyah : cita-cita28. Amirah : َأةَرْيِم : pemimpin29. Anisah : ةَسْيِنَأ : yang lembut; jinak30. Aniqah : ةَقْيِنَأ : indah menawan31. Ibtisamah : ةَماَسِتْبِا : senyuman32. Ibtihaj : جاَهِتْبِا : keceriaan, kegembiraan33. Ibtihal : لاَهِتْبِا : memohon/berdoa (kepada Allah)34. Ihtisyam : ماَشِتْحِا : malu35. Ihtifa’ : ءاَفِتْحِا : sambutan penu36. Ihtima’ : ءاَمِتْحِا : berlindung, bertahan37. Ihtiwa’ : ءاَوِتْحِا : mencakup, mengandung (sesuatu)38. Irtiqa’ : ءاَقِتْرِا : meningkat39. Irtiyah : حاَيِتْرِا : puas, senang40. Izdihar : راَهِدْزِا : maju, berkembang41. Istifadah : ةَداَفِتْسِا : mengambil faedah, memanfaatkan42. Isytihar : راَهِتْشِا : terkenal, masyhur43. Iftikhar :راَخِتْفِا : bangga44. Imtitsal : لاَثِتْمِا : menjalankan perintah45. Imtidah : حاَدِتْمِا : memuji46. Imtinan : ناَنِتْمِا : karunia; memperbanyak dalam menyebut kebaikan diri47. Intishar : راَصِتْنِا : kemenangan48. Intima’ : ءاَمِتْنِا : berafiliasi (kepada)49. In’am : ماَعْنِإ : penganugerahan50. Inas : ساَنْيِإ : penjinakan; melembutkan hati51. Umamah : ةَماَمُأ : nama anak tiri Rasulullah (anak Ummu Salamah); onta yang berjumlah tiga ratus.52. Unsyudah : ةَدْوُشْنُأ : syair yang dilantunkan.BA’ (ءابلا )1. Badiyah : ةَيِداَب : yang tampak; perkampungan di pelosok2. Bazilah : ةَلِذاَب : yang membanting tulang, berupaya keras3. Barrah : ةَّراَب : yang berbakti (kepada kedua orangtuanya, dll); yang berbuat baik4. Bari’ah : ةَعِراَب : yang menonjol, unggul, cemerlang5. Bariqah : ةَقِراَب : yang berkilau; awan yang berkilat6. Bazigha : ةَغِزاَب : yang muncul7. Basilah : ةَلِساَب : yang berani8. Basimah : ةَمِساَب : yang tersenyum9. Balighah : ةَغِلاَب : yang sudah mencapai usia baligh10. Bahiyah : ةَيِهاَب : wajah yang ceria11. Bahriyyah: ةَّيِرْحَب : yang dinisbatkan kepada bahr : laut12. Badriyyah: ةَّيِرْدَب : yang dinisbatkan kepada badr : bulan purnama13. Badi’ah : ةَعْيِدَب : yang cantik, indah14. Badilah : ةَلْيِدَب : pengganti15. Badinah : ةَنْيِدَب : yang gemuk16. Bari-ah : ةَئْيِرَب : yang selamat, terbebas dari ikatan, polos tidak berdosa17. Barokah : ةَآَرَب : keberkahan; pertumbuhan; pertambahan18. Basmah : ةَمْسَب : senyuman19. Basyirah : ةَرْيِشَب : yang menyampaikan kabar gembira20. Balqis : سْيِقْلَب : nama Ratu negeri Saba’ pada masa Nabi Sulaiman ‘alaihissalaam21. Balighah : ةَغْيِلَب : yang fashih, amat sangat mengena22. Bahjah : ةَجْهَب : kegembiraan, keceriaan23. Bahirah : ةَرْيِهَب : wanita yang terhormat24. Bahiyyah : ةَّيِهَب : yang cantik; bersinar; berkilau25. Baydla’ : ءاَضْيَب : yang putih26. Butsainah : ةَنْيَثُب : (diminutif dari Batsnah) ; wanita yang cantik27. Buraidah : ةَدْيَرُب : (diminutif dari bard); dingin ; nama sebuah tempat/propinsi di Arab SaudiHURUF TA’, TSA’ dan JÎM /putriTA’ (ءاتلا)1. Tâiqah : ةَقِئاَت : yang merindu, sangat menginginkan sesuatu2. Tâbi’ah : ةَعِباَت : yang mengikuti3. Tâsi’ah : ةَعِساَت : yang kesembilan4. Tâliyah : ةَيِلَات : yang membaca (al-Qur’an); yang berikutnya, yang mengikuti5. Tabrîz : زْيِرْبَت : yang lebih unggul; penampakan6. Tahiyyah : ةَّيِحَت : ucapan selamat7. Tarbiyah : ةَيِبْرَت : mendidik, pendidikan8. Tarqiyah : ةَيِقْرَت : meningkatkan, peningkatan9. Tazkiyah : ةَيِآْزَت : menyucikan (diri); penyucian (diri); rekomendasi10. Tasliyah : ةَيِلْسَت : menghibur, hiburan11. Taghrîd : دْيِرْغَت : kicau burung12. Taqiyyah : ةَّيِقَت : yang taqwa13. Talîdah : ةَدْيِلَت : klasik14. Tamîmah : ةَمْيِمَت : penciptaan yang sempurna; perlindungan15. Tawaddud: دُّدَوَت : cinta kasih16. Tahâni : يِناَهَت : jamak dari kata tahni-ah ; ucapan selamat17. Taima’ : ءاَمْيَت : padang sahara; nama lembah di bagian utara jazirah ArabTSA’1. Tsâbitah : ةَتِباَث : yang kokoh; teguh hati; lurus2. Tsariyyah : ةَّيِرَث : yang kaya3. Tsurayya : اَّيَرُث : kumpulan bintang4. Tsuaibah : ةَبْيَوُث : nama wanita penyusu Nabi Shallallâhu ‘alaihi wasallam ; diminutif dari tsawâb (pahala)JÎM1. Jâizah : ةَزِئاَج : hadiah, orang yang membolehkan2. Jasîmah : ةَمْيِسَج : yang besar badannya, gemuk3. Jamîlah : ةَلْيِمَج : yang cantik4. Jalîlah : ةَلْيِلَج : yang tinggi, mulia, agung5. Jauharah : ةَرَهْوَج : mutiara6. Jahra’ : ءاَرْهَج : yang bersuara lantang, jelas7. Jaida’ : ءاَدْيَج : leher yang jenjang8. Jinân : ناَنِج : (kata jamak dari jannah) taman, kebun, surga9. Jumânah : ةَناَمُج : butir mutiara yang besar10. Juwairiyyah: ةَّيِرْيَوُج : nama salah seorang Isteri RasulullahHURUF AL-HA’/putriAL-HA’ (ءاحلا)1. Habibah : ةَبْيِبَح : Kekasih; tersayang2. Hasanah : ةَنَسَح : Perkataan atau perbuatan yang baik3. Hasibah :ةَبْيِسَح : Yang memiliki keturunan terpandang4. Hasna` : ءاَنْسَح : Cantik; indah; molek5. Hakimah : ةَمْيِكَح : yang bijaksana6. Halwa : ىَوْلَح : manisan7. Halimah : ةَمْيِلَح : Yang sabar, lembut; wanita yang menyusui Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam8. Hamdunah : ةَنْوُدْمَح : Yang memiji; yang bersyukur9. Hamidah : ةَدْيِمَح : Yang tingkah lakunya terpuji10. Hanan : ناَّنَح : Yang banyak mengasihi; kelembutan hati11. Hanin : نْيِنَح : Yang penuh kasih sayang12. Hawwa’ : ءاَّوَح : yang mengandung sesuatu; isteri Nabi Adam13. Haura` : ءاَرْوَح : Wanita berkulit putih yang memiliki mata yang sangat hitam14. Husna : َنْسُحى : Kesudahan yang menyenangkan15. Hamnah : ةَنْمَح : Kemudahan16. Hishshah : ةَّصِح : Bagian; jenis mutiara17. Husniyah :ةَّيِنْسُح : Yang bersifat baik18. Hulwah : ةَوْلُح : Mata atau mulut yang indah; manis19. Humaira’ : ءاَرْيَمُح : Diminutif (tashghir) dari kata ‘Hamra’ ‘20. Huriyah : ةَّيِرْوُح : Bidadari surga; wanita cantik21. Hazimah : ةَمِزاَح : Yang memiliki keteguhan hati dan keyakinan diri22. Hafizhah :ةَظِفاَح : Pemelihara; yang menjaga diri23. Hamidah : ةَدِماَح : Yang bersyukur; yang memujiAL-KHÂ’ (ءاخلا)1. Khashibah : ةَبْيِصَخ : Banyak kebaikan.2. Khadhra` : ءاَرْضَخ : Hijau; langit.3. Khathirah : ةَرِطاَخ : Pikiran atau rasa yang melintas didalam hati4. Khulashah : ةَصَلاُخ : Kesimpulan; ringkasan5. Khamilah : ةَلْيِمَخ : Beludru; hutan belukar6. Khansa : ءاَسْنَخ : Yang memiliki hidung mancung; wanita yang baik7. Khaulah : ةَلْوَخ : Rusa betina8. Khairiyah : ةَّيِرْيَخ : Yang memiliki sifat baik9. Khaizuran : ناَرُزْيَخ : Bambu rotan10. Khizanah : ةَناَزِخ : Harta yang disimpan; lemari11. Khatimah : ةَمِتاَخ : Kesudahan atau penghabisan sesuatu3. Khalidah : ةَدِلاَخ : Abadi4. Khalidiyah : ةَّيِدِلاَخ : Yang menisbatkan kepada ‘khalidah’5. Khalishah : ةَصِلاَخ : Murni, beningAD-DÂL (لادلا)1. Dalilah : ةَلْيِلَد : Bukti; jalan yang terang2. Dauhah : ةَحْوَد : Hujan yang turun terus-menerus dan tidak lebat3. Daulah : ةَلْوَد : Negara; pemerintahan4. Daumah : ةَمْوَد : Pohon yang lebat; kelangsungan5. Dayyinah : ةَنِّيَد : Taat beragama6. Dimah : ةَمْيِد : Hujan yang turun terus-menerus7. Diyanah : ةَناَيِد : Agama8. Durrah : ةَّرُد : Mutiara yang besar; nama penyair anak paman Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam9. Durriyah : ةَّيِّرُد : Yang menisbatkan kepada nama ‘Durrah’10. Daliyah : ةَيِلاَد : Pohon anggur11. Danah : ةَناَد : Batu mulia12. Daniyah : ةَيِناَد : DekatADZ-DZÂL (لاذلا)1. Dzakiyyah : ةَّيِآَذ : Cerdas2. Dzahabiyyah : ةَّيِبَهَذ : Yang memiliki sifat emas3. Dzikra : ىَرْآِذ : Ingatan; ketenangan4. Dzihniyyah : ةَّيِنْهِذ : Menurut akal5. Dzu`abah : ةَباَؤُذ : Rambut yang dikepang; jambul6. Dzakirah : ةَرِآاَذ : Yang berzikir; yang selalu ingatAR-R^A’ (ءارلا)Rabihah : ةحبار : Yang beruntung.Rabai`ah : ةعبار : Subur; keempat.Radhwa : ىوضر : Keridhaan; nama bukit yang terletak diantara Madinah Dn Yanbu`.Ra`I`ah : ةعئار : Pekerjaan yang menonjol.Rahiq : قيحر : Minyak wangi; lezat.Ruhiyah : ةيحور : Keruhaniaan.Raihanah : ةناحير : Wanita yang baik jiwanya.Raidah : ةدير : Angin semilir.Raghdah : ةدغر : Kehidupan yang damai.Rafidah : ةديفر : Yang diberi pertolongan.Rajwa : ىوجار : Permohonan.Rajiyyah : ةيجر : Yang diharapkan.Rabiyah : ةيبار : Permukaan tanah yang menonjol.Rajihah : ةحجار : Yang utama; yang diprioritaskan.Rajiyah : ةيجار : Yang mengharapkan.Rasikhah : ةخسار : Yang tegar; yang kuat; yang tetap.Rasiyah : ةيسار : Yang tegar; yang kuat.Rasyidah: ةدشار : Yang matang pikirannya.Radhiyah: ةيضار : Yang rela; yang merasa puas.Raghibah: ةبغار : Yang menyayangi.Raqiyah : ةيقار : Yang tinggi.Raghidah : ةدغار : Yang hidupnya enak.Raniyah : ةينار : Yang memandang dengan terpesona.Ra`idah : ةدئار : Pemandu; penunjuk jalan.Rababah : ةبابر : Kumpulan.Rabwah : ةوبر : Tanah yang mendaki.Rabihah : ةحيبر : Yang banyak beruntung.Rihab : باحر : Tempat lapang.Rahimah : ةميحر : Penyayang; pengasih.Rahil : ليحار : Yang mengadakan perjalanan; nama ibu Yusuf.Rasmiyyah: ةيمسر : Menurut tatanan; resmi.Radhiyyah: ةيضر : Pandai; yang suka; yang puas.Rafi`ah : ةعيفر : Yang tinggi.Randah : ةدنر : Nama pohon yang baunya sedap.Rifqah : ةقفر : Perkumpulan; himpunan; nama istri Ishaq atau ibu Yaqub.Raudhah : ةضور : Taman yang banyak pepohonannya.Rau`ah : ةعور : Keindahan.Rushafah: ةفاصر : Taman disekitar kota.Raghibah: ةبيغر : Anugerah yang banyak; yang disenangi.Raghidah: ةديغر : Air susu; buih.Rafiqah : ةقيفر : Istri; pendamping.Ramziyyah : ةيزمر : Simbolik.Rana : انر : Sesuatu yang indah dan enak dipandang.Riqqah : ةقر : Kasih sayang; rasa malu; kelembutan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: